Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Art.1: Inschrijving en fitzone lidkaart.
A. Personen met een minimum leeftijd van 12 jaar kunnen een FITZONE
lidmaatschap aangaan door het inschrijvingsformulier in te vullen en te
ondertekenen in de club (door de ouders voor min 18 jarigen). Door het
inschrijvingsformulier in te vullen en te ondertekenen verklaart het lid
dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij
hiermee akkoord gaat. Het lidmaatschap vangt aan op de datum
aangegeven door het lid. Indien geen datum opgegeven is, wordt de
datum van ondertekening van het inschrijvingsformulier genomen als
startdatum. Vanaf de startdatum is het lid de bijdragen, zoals
opgenomen in artikel 2.C van de algemene voorwaarden, verschuldigd.

B. Tijdens zijn eerste bezoek aan de FITZONE club ontvangt het lid op
vertoon van een geldig legitimatiebewijs zijn lidkaart of QR Code. Enkel
op vertoon van een geldige lidkaart krijgt een lid toegang tot de FITZONE
club. Bij verlies of defect van de lidkaart moet een vervangende lidkaart
aangekocht worden in de club, waarvoor een kostprijs van €5 zal
aangerekend worden door FITZONE. Bij verlies of diefstal of misbruik
van de FITZONE lidkaartof QR CODE, blijven alle betalingsverplichtingen
onverminderd van kracht.

C. De lidkaart is en blijft eigendom van FITZONE. Deze kaarten Qr Code
is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden. De
lidkaarthouder blijft te allen tijde aansprakelijk en / of verantwoordelijk
voor het gebruik en / of misbruik van de lidkaart.

Art.2: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden.
A. Een lidmaatschap bij FITZONE is steeds een overeenkomst van
bepaalde duur voor de periode zoals vermeld in het
inschrijvingsformulier van het lid onder het vak ‘(minimum) looptijd’. Na
het verstrijken van deze periode en bij gebreke aan opzegging
overeenkomstig artikel 5.b. van de algemene voorwaarden, wordt de
overeenkomst omgezet in een overeenkomst van onbepaalde duur, die
kan worden opgezegd, mits een volledige 2 kalendermaanden
opzegperiode te respecteren. Het abonnement stopt op de laatste dag
van de 2 kalendermaanden.

B. Voor de types lidmaatschappen, zijn, behoudens andersluidende
overeenkomst, verschuldigd: een eenmalige inschrijvingsbijdrage die de
administratiekost dekt en een 2 maandelijkse bijdrage voor het
lidmaatschap. Wanneer het abonnement wordt stopgezet en het lid biedt
zich daarna opnieuw aan, wordt opnieuw een inschrijvingsbijdrage
betaald tenzij de inschrijving op een abonnement gebeurt binnen de 12
maand volgend op stopzetting. De eenmalige inschrijvingsbijdrage en de
eerste wekelijkse bijdrage dienen betaald te worden uiterlijk op het
ogenblik van het aangaan van het lidmaatschap. De maandelijkse
bijdrage is betaalbaar uiterlijk de laatste dag van de voorgaande
maandelijkseperiode. De betaling van de maandelijksebijdrage dient te
geschieden via domiciliëring of contant. Bij contante betaling dienen de
maandelijksebijdragen voor de periode zoals vermeld in het
inschrijvingsformulier in één som betaald te worden, dit uiterlijk bij het
eerste bezoek aan de club.

C. FITZONE biedt 3 fitness lidmaatschappen aan: 3 / 6/ 12 maanden met
deze lidmaatschappen kan niet deelgenomen worden aan de
groepslessen. Toegang tot de groepslessen kan alleen met een
beurtenkaart. Klanten met beurtenkaarten krijgen vooraan bij de
reservatie voor groepslessen.

D. In geval van betaling via domiciliëring dient het lid een mandaat voor
een SEPA Europese domiciliëring in te vullen en te ondertekenen en dit
document uiterlijk op het ogenblik van de ondertekening van de
lidmaatschapsovereenkomst over te maken aan FITZONE. Door
ondertekening van voornoemd mandaat geeft het lid de toestemming
aan FITZONE om opdrachten te sturen aan de betalingsdienstaanbieder
van het lid om de rekening van het lid te debiteren; ·- zijn
betalingsdienstaanbieder om zijn rekening te debiteren volgens de
opdrachten van FITZONE.
Indien de debiteren wordt geweigerd door de betalingsdienstaanbieder
van het lid of indien het lid de terugbetaling van de gedebiteerde
transactie eist van zijn betalingsdienstaanbieder wordt het lid in
gebreke gesteld om het uitstaande saldo voor het einde van de volgende
maandelijkseperiode te vereffenen. Indien het lid nog steeds in gebreke
blijft om het openstaand saldo integraal aan te zuiveren binnen de 14
dagen na hiertoe te zijn in gebreke gesteld, wordt € 7
administratiekosten in rekening gebracht per keer dat de
betalingsdienstaanbieder van het lid de debiteren weigert. Indien het lid
nalaat gedurende twee maanden de verschuldigde bedragen te betalen,
zal het lid een bijkomende, forfaitaire schadevergoeding verschuldigd
zijn van € 50 en 15% verwijlinteresten, onverminderd het recht van
FITZONE om andere schade die ze kan bewijzen te vorderen en wordt de
vordering ter incasso of aan een raadsman ter invordering
overgemaakt. Indien FITZONE zijn contractuele verplichtingen niet
nakomt kan het lid een schadevergoeding eisen van maximaal 50% van
de minimale looptijd. De domiciliëring kan door het lid te allen tijde
worden opgezegd door middel van het versturen van een aangetekend
schrijven of email naar info@fitzone.be In voornoemd geval zullen de
bijdragen contant dienen betaald te worden in overeenstemming met
artikel 2.d.

E. De FITZONE lidkaart wordt buiten werking gesteld zolang niet aan de
betalingsverplichting is voldaan. In dat geval, kan het lid de toegang tot
de FITZONE vestiging worden geweigerd. FITZONE is gerechtigd om bij
betalingsachterstand van drie bijdragen de overeenkomst met het lid
met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de
betalingsverplichting vervalt. Rekening houdende met artikel 2.d. zijn de
nog openstaande, vervallen bijdragen die betrekking hebbende op de
periode zoals vermeld in het inschrijvingsformulier in dit geval zonder
ingebrekestelling en van rechtswege opeisbaar.

F. FITZONE behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks te herzien.
Tenminste 1 maand voor de herziening worden de leden hiervan in
kennis gesteld per mail en door affichage in de club.

G. Elk geldig lid kan maximum 1 keer per jaar gedurende de
ononderbroken periode van maximaal 4 weken zijn lidmaatschap
schorsen. Het abonnement wordt dan met 4 weken verlengd. Gedurende
die periode is geen bijdrage verschuldigd. Studentenabonnementen
kunnen maximum 1 keer per jaar gedurende de ononderbroken periode
van maximaal 8 weken geschorst worden. Tijdens deze
schorsingsperiode heeft het lid geen toegang tot de club. Het lid dat van
deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, moet dit voorafgaand
meedelen in de club waar hij zich heeft ingeschreven.

H. De tarieven variëren per vestiging. Het lidmaatschap geeft toegang
tot alle vestigingen van FITZONE die hetzelfde of een lager tarief
hanteren, op het moment van inschrijving.

I. Indien het lid geen gebruik maakt van de mogelijkheden die het
gekozen abonnement biedt, vindt geen terugbetaling van de bijdrage
plaats.

Art.3: Openingstijden.
A. FITZONE behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen.
De openingstijden worden door het lid niet beschouwd als een wezenlijk
kenmerk van de door FITZONE te leveren dienst.

Art. 4: Groepslessen.
A. Elke groepsles moet gereserveerd worden via de applicatie of in de
zaal.

B. FITZONE behoudt zich het recht om de uurrooster te wijzigen. De
wijzigingen worden op de website aangekondigd, zodat de klant steeds
het juiste uurrooster kan consulteren. Alle lessen staan op de website
en hangen uit in de club. De lesuurroosters worden door het lid niet
beschouwd als een wezenlijk kenmerk van de door FITZONE te leveren
dienst.

C. Afmelden voor een les gebeurt via de applicatie of ter plaatse en
dient minstens één uur voor aanvang van de les te geschieden. Als
tweemaal geen of te late afmelding heeft plaatsgevonden, kan het lid
gedurende 1 week geen lessen meer reserveren. Elk lid kan steeds
maximaal 4 lessen reserveren.

Art.5: Beëindigen.
A. Het lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door zijn lidmaatschap op te
zeggen per aangetekend schrijven, gericht aan FITZONE Trieststraat
38/o 9960 Assenede of door in de club een stopzettingdocument in te
vullen en te ondertekenen.

B. Na het verstrijken van de periode zoals vermeld in het
inschrijvingsformulier, kan het lid zijn lidmaatschap beëindigen, mits het
respecteren van de opzeggingstermijn van 2 volledige kalendermaanden.

C. Een abonnement kan wegens medische redenen vroegtijdig worden
stopgezet mits voorleggen van een medisch attest, uitgeschreven door
een specialist.

D. De FITZONE lidkaart dient uiterlijk op de laatste dag van het
lidmaatschap te worden teruggebracht naar de FITZONE club waar hij
zich heeft ingeschreven.

E. FITZONE behoudt zich het recht voor om bij ernstige of herhaaldelijke
schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag,
op aangeven van een vestigingsmedewerker een lidmaatschap
onmiddellijk te beëindigen. FITZONE zal het lid hiervan per aangetekend
schrijven verwittigen. Rekening houdende met artikel 2.C. zijn de nog
openstaande lidmaatschapsbijdragen, die betrekking hebbende op de
periode vermeld in het inschrijvingsformulier, zonder ingebrekestelling
en van rechtswege opeisbaar.

Art.6: Risico en aansprakelijkheid.
A. Noch FITZONE, noch zijn medewerkers of aangestelde kunnen
aansprakelijk gesteld worden voor de dood, een persoonlijk letsel of de
ziekte van leden, hun kinderen en gasten optredend op het grondgebied
van de club, behoudens als gevolg van opzet of grove schuld in hoofde
van FITZONE, haar medewerkers of haar aangestelde. Het gebruiken van
de door FITZONE ter beschikking gestelde apparatuur, het volgen van
een programma of van cursusonderdelen en/of activiteiten van welke
aard ook is geheel op eigen risico van het lid.

B. Noch FITZONE, noch zijn medewerkers of aangestelde kunnen
aansprakelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of
diefstal van goederen op het grondgebied van de club, behoudens in
gevolge opzet of grove schuld in hoofde van FITZONE, haar medewerkers
of haar aangestelde. Het lid dient zijn waardevolle voorwerpen altijd op
te bergen in de daarvoor ter beschikking zijnde kasten.

C. Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen
van FITZONE of van haar aangestelde.

Art.7: Huisregels.
A. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de
FITZONE vestiging en hiernaar te handelen. Voor het betreden van de
lokalen, verbindt de klant zich er toe kennis van de huisregels te nemen.

B. De algemene voorwaarden en de huisregels van de FITZONE vestiging
staan op de website en zijn in de FITZONE vestiging op te vragen.

C. De FITZONE vestiging staat niet in voor wisselgeld en/of pasmunt. Elk
lid dient zich te voorzien van eigen pasmunt.

Art. 8: Algemene voorwaarden, toepasselijk recht en forumkeuze.
A. FITZONE is de handelsbenaming van de fitnessactiviteit die uitgebaat
wordt door Figure Company met maatschappelijke zetel te 9960
Assenede, Trieststraat 38/o. Telkens wanneer in huidige algemene
voorwaarden verwezen wordt naar FITZONE, is deze bepaling eveneens
van toepassing op Figure Companybv. Op deze voorwaarden en alle
overeenkomsten tussen een lid en FITZONE aangegaan, is uitsluitend het
Belgisch recht van toepassing.

B. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de
overeenkomst tussen het lid en FITZONE, zullen worden beslecht door
een bevoegde rechter in de rechtbank van het arrondissement van Gent
of van de uitbatingzetel.

C. Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en
de huisregels van FITZONE te kennen en te aanvaarden.

D. FITZONE is gerechtigd de huisregels en de algemene voorwaarden te
wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per direct voor iedereen;
gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor
leden waarvan het lidmaatschap op grond van art.2 b. van deze
algemene voorwaarden wordt verlengd.

Art. 9: Medische toestand.
A. Het lid verklaart hierbij dat hij of zij in goede gezondheid verkeert, dat
hij of zij geen enkele medische of andere reden heeft die hem of haar
zouden kunnen verhinderen om deel te nemen aan een fysieke
inspanning en dat het leveren van een fysieke inspanning geen schade
kan berokkenen aan zijn of haar gezondheid, veiligheid en/of fysieke
conditie.

B. Men mag geen gebruik maken van de club indien men lijdt aan een
infectie, een besmettelijke ziekte of wanneer men letsels heeft zoals
open wonden, open zweren, e.a. waarbij er een risico bestaat dat het de
gezondheid, de veiligheid en/of fysieke conditie van de andere leden zou
schaden.

Art.10:Verwerking van persoonsgegevens.
A. FITZONE gedraagt zich in overeenstemming met de bepalingen van de
wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van
de verwerking van de persoonsgegevens van 8 december 1992.

B. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens
is Figure Company met maatschappelijke zetel te 9960 Assenede,
Trieststraat 38/o.

C. Indien u ons uw persoonlijke gegevens overmaakt, worden deze in
ons bestand opgenomen en worden ze verwerkt:
• Voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten
en diensten,
• Voor het uitvoeren van marktstudies,
• Om u te informeren over de nieuwe producten en diensten,
• Voor de verwezenlijking van de informatie-en promotiecampagnes.
Uw persoonsgegevens worden niet aan derden overgemaakt. Het lid
beschikt over het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de
voorgenomen verwerking van zijn betreffende persoonsgegevens te
verzetten voor doeleinden van direct marketing.

D. Door middel van een gedateerde en ondertekende aanvraag gericht
aan FITZONE en mits een bewijs van uw identiteit (kopie van uw
identiteitskaart) kan u gratis een geschreven overzicht van uw
persoonlijke gegevens en eventueel een rechtzetting van onjuiste,
onvolledige of irrelevante gegevens krijgen. Uw persoonlijke gegevens
worden u meegedeeld uiterlijk 45 dagen na ontvangst van uw aanvraag.